ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ, ИДЕИ И ТЕХНОЛОГИИ

    Търси ФИРМАТА  |  ПОРЪЧКА  |  ПРОДУКТИ  |  НОВИНИ  |  КОНТАКТИ
    МЕНЮ
ФИРМАТА »
ПОРЪЧКА »
ПРОДУКТИ »
 Акселерометри »
 Активност на водата »
 Анализатори-СО »
 Анализатори-СО2 »
 Анализатори-О2 »
 Анализатори-Димни газове »
 Анализатори-Почва »
 Безжичен мониторинг »
 Безжични логери с дисплей »
 Безжични логери без дисплей »
 Безжични сензори »
 Броячи на частици »
 Ветромери »
 Виброметри »
 Влагомери за биомаса »
 Влагомери за дърво »
 Влагомери за дърво и строителни материали »
 Влагомери за зърно и храни »
 Влагомери за кожа »
 Влагомери за материали »
 Влагомери за памук »
 Влагомери за почва »
 Влагомери за сено, слама, хмел, билки »
 Влагомери за строителни материали »
 Влагомери за текстил »
 Влагомери за тютюн »
 Влагомери за хартия и картон »
 Влагомерни везни »
 Влажност на въздуха »
 Газ детектори »
 Газ трансмитери »
 Гланцометри/Блясъкометри »
 Грапавометри/Профилометри »
 Гриндометри »
 Дебеломери за покрития »
 Дебеломери за стени »
 Детектори на течове »
 Дъждомери »
 Електроди за pH »
 Електроди за EC »
 Електроди за ORP »
 Електромери »
 Желязо »
 Изолационно съпротивление »
 Йонометрия »
 Калибратори »
 Качество на водата »
 Контролери »
 Логери - мултифункционални »
 Логери - температура »
 Логери - температура и влажност »
 Логери - температура, влажност и налягане »
 Логери - температура, влажност и осветеност »
 Логери - ток, напрежение, импулси »
 Лъчения »
 Магнитомери »
 Метеорологични станции »
 Метри EC »
 Метри ORP »
 Метри pH »
 Метри pH/EC »
 Метри TDS »
 Метри О2 (оксиметри) »
 Микроклимат »
 Мониторинг - IP Damocles »
 Мониторинг - IP HWg »
 Мониторинг - IP Poseidon »
 Мониторинг - pH, EC, TDS »
 Мулти-функционални »
 Налягане - атмосферно »
 Налягане - диференциално »
 Нивомери »
 Облачен мониторинг »
 Оборотомери »
 Осветеност »
 Пастьоризация »
 Пенетрометри »
 Потенциал на водата »
 Работна среда »
 Радон-мониторинг »
 Разходомери »
 Регулатори »
 Рефрактометри »
 Скенери »
 Скорост на въздуха »
 Скорост на течности »
 Скорост на ултразвук »
 Слънчева радиация »
 Смарт материали »
 Стандартни разтвори »
 Соленост »
 Стерилизация »
 Твърдомери »
 Термографи »
 Термометри »
 Термометри IR »
 Термо-анемометри »
 Термо-бутони »
 Термо-хигрометри »
 Термо-хигро-барометри »
 Температурни сензори »
 Термични свойства »
 Тестери »
 Титратори »
 Трансмитери, 4-20mA »
 Трансмитери, 0-10V »
 Трансмитери, Ethernet »
 Транспортнти тракери »
 Ударопоглъщане »
 Учебни »
 Фосфати »
 Фотометри »
 Хлорометри »
 Хигрометри »
 Цвят »
 Шумомери / Звукомери »
 GSM Мониторинг »
 GSM/GPRS модули »
 IP Релета »
 Wi-Fi рекордери »
НОВИНИ »
КОНТАКТИ »

    КАТАЛОЗИ

    БИОЕВИБУЛ

София 1618
ул. Бързарица № 4а
Т/Ф: 02/9559539, М: 0888/625915
E: office@bioevibul.com

Как се плаща?
- С наложен платеж - плаща се на куриер на Еконт при доставка.
- С банков превод - плащането се извършва предварително въз основа на издадена проформа фактура. Оригиналът на фактурата се получава заедно със заявения продукт.
Bioevibul във Facebook
Admin

© BioEviBulWebDesignBG
  ПРОДУКТИ    

УДАРОПОГЛЪЩАНЕ
НАРЕДБА № 1 ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА


 • Каталожен №: -
  НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА. Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г. Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето. В сила от 07.05.2009 г.

  Цена: 0,00


    


  Запитване »   |   Поръчай »

КОМЕНТАР

В Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) (ДВ, бр. 61 от 2007 г.) в чл.62, ал.11 има разпоредба за определяне на условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, по смисъла на която министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на вътрешните работи и председателят на Държавната агенция за закрила на детето трябва да издадат съвместна наредба.

При разработването на тази наредба, експертите от специално формираната за тази цел работната група са направили редица проучвания и анализираха подобни нормативни актове, издадени в Испания, Австрия, Германия, Белгия и Холандия.

В тези страни изискванията към площадките за игра са определени на национално и местно ниво със закони, постановления и правилници в зависимост от спецификата на различните законодателства.

Проучени са били и голяма група европейски и национални стандарти, в които са определени изискванията към безопасността на съоръженията за игра и на повърхностите на самите площадки, а именно:

§        БДС EN 1176-1 "Съоръжения за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване"

§        БДС EN 1176-2 "Съоръжения за площадки за игра. Част 2: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на люлки-махало"

§        БДС EN 1176-3 "Съоръжения за площадки за игра. Част 3: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на пързалки"

§        БДС EN 1176-4 "Съоръжения за площадки за игра. Част 4: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въжени линии"

§        БДС EN 1176-5 "Съоръжения за площадки за игра. Част 5: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на въртележки"

§        БДС EN 1176-6 "Съоръжения за площадки за игра. Част 6: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на съоръжения за люлеене"

§        БДС EN 1176-7 "Съоръжения за площадки за игра. Част 7: Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване"

§        БДС EN 1177 "Ударопоглъщаща повърхност за площадки за игра. Изисквания за безопасност и методи за изпитване".

Въз основа на проучванията на европейските практики и стандарти в наредбата са определени изискванията към:

§        планирането и разполагането на площадките за игра

§        устройството на площадките, поставянето и монтажа на съоръженията и на допълнителните елементи на обзавеждането за осигуряване на безопасност и достъпност при игра

§        растителните видове, които се предвиждат за засаждане на територията на площадките

§        безопасността на съоръженията и на техни части

§        настилките на територията на площадките за игра

§        производителите на съоръженията за игра и производителите на ударопоглъщащи настилки

§        разрешаване на поставянето и експлоатацията на площадките

§        поддържането и контрола на площадките за игра.

 

Наредбата да се прилага при:

§        издаването на разрешенията за поставяне на площадки за игра, разположени на открито, съгласно чл.56 от ЗУТ

§        издаването на разрешенията за строеж за обекти за обществено обслужване (детски градини и ясли, учебно-възпитателни заведения, търговски обекти, бензиностанции и др.), в съответствие с които с инвестиционния проект се предвижда поставяне и устройване на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито

§        разрешаването на експлоатацията на нови обществено достъпни площадки за игра и при въвеждането в експлоатация на обектите, при които с инвестиционния проект се предвижда поставяне и устройване на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито

§        обновяването на съществуващи обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито

§        експлоатацията, поддържането и контрола на обществено достъпните площадки за игра, разположени на открито.

За обществено достъпните площадки за игра, разположени на открито, е предвидено те да могат да се планират в парковете и градините в урбанизираните територии, кварталите и устройствените зони на урбанизираните територии, на териториите за рекреационни дейности, в парковете извън урбанизираните територии, в горските паркове, както и към обектите за обществено обслужване, където с инвестиционния проект се предвижда разполагане и устройване на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито.

Определени са подробни изисквания към безопасността на съществуващите съоръжения за игра, към пясъчниците и при използването на различни видове ударопоглъщащи настилки.

За всяка площадка за игра е предвидено най-малко 50 на сто от заниманията и/или съоръженията за игра да са достъпни и за ползватели с увреждания.

Задължителните за поставяне елементи на обзавеждането на площадките, към които са определени и конкретни изисквания, са: информационни табели, които съдържат информация за безопасната експлоатация на площадката, вкл. за въведените забрани и ограничения на територията й; ограда на площадките с най-малко два входа; места за сядане; кошчета за отпадъци.

С наредбата се изисква всички нови съоръжения за игра да отговарят на EN 1176.

Поради това производителите или техни упълномощени представители трябва да удостоверят съответствието на съоръжението за игра с изискванията за безопасност със сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация, или с протоколи от изпитвания, проведени от производителя на съоръжението в съответствие с изискванията на съответния европейски стандарт, когато производителят е въвел система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001 или еквивалентен стандарт.

Предвидено е всяко съоръжение за игра да се маркира трайно от производителя му при спазване на изискванията за маркировка на съответния стандарт, по който то е произведено.

Според наредбата изискванията към производителите на съоръжения за игра се прилагат в едногодишен срок от влизането й в сила, който изтича на 07.05.2010.

За този период производителите трябва удостоверяват техническите и конструктивните характеристики на съоръженията със сертификати или с протоколи от изпитванията в съответствие с техническите спецификации и документи, по които те са произведени, и изготвят на български език подробна инструкция за определяне на минималното необходимо пространство за поставяне, монтаж, ползване, поддържане и контрол на съоръжението.

Изискванията към съоръженията за игра няма да се отнасят само за съоръженията, които отговарят на БДС EN 71-8 "Безопасност на играчки. Люлки, пързалки и подобни съоръжения за използване в домашни условия на закрито и открито". Този стандарт е хармонизиран стандарт към Директивата за детските играчки и затова произведените по него съоръжения трябва да отговарят изцяло на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките. Съоръженията, произведени по БДС EN 71-8, могат да се ползват само при осигурен надзор. Затова се допуска такива съоръжения за игра да се разполагат само на площадки за игра на територията на детски градини и ясли и други обекти за обществено обслужване, където може да се осигури такъв надзор през цялото време на ползване на площадките.

С наредба са определени подробно изискванията за разрешаване на експлоатацията на площадките за игра и за тяхното поддържане и контрол. Посочени са документите, които се представят при издаване на разрешенията за поставяне на площадка за игра по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ или които се прилагат към част "Паркоустройство и благоустройство" на инвестиционния проект в случаите, когато с инвестиционния проект е предвидено разполагане на обществено достъпна площадка за игра, разположена на открито.

При разрешаването на експлоатацията на нови и обновени площадки за игра, както и при извършването на годишния контрол на площадките е регламентирано участието на акредитирани органи за контрол. Органът за контрол е дефиниран като независим от заинтересуваните страни орган за контрол на детска среда за игра, акредитиран от правоспособен орган за сертификация за съответствие с изискванията на БДС EN 17020 "Общи критерии за дейността на различните видове органи контрол", че е компетентен при прилагането на нормативните изисквания, стандартите, добрите практики и техническите изисквания, свързани с безопасността на площадките за игра.

Предвижда се преходен период от една година от влизането в сила на наредбата за извършване на дейностите, възложени на органите за контрол за независима проверка на съответствието на площадките за игра с изискванията за безопасност. За този период дейностите за осигуряване на съответствието на нови или обновени площадки игра с изискванията на наредбата е предвидено да се изпълняват от техните стопани. Стопанинът на площадка за игра е собственикът, наемателят или концесионерът на поземления имот, на чиято територия е разположена площадката. Предвидено е стопаните на площадки за игра да носят цялата отговорност по изпълнението на наредбата.

Необходимо е стопаните да извършват рутинен и периодичен контрол на площадките за игра, като всяка година възлагат извършването на годишен контрол от орган за контрол. За удостоверяване на извършените на площадката дейности е предвидено стопаните да водят и съхраняват дневник за техническото обслужване и контрол на площадките за игра.

 

По материали на: Нона ГЕОРГИЕВА, главен експерт в "Технически правила и норми" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството

СТЕНД ЗА ИЗПИТВАНЕ ПО БДС EN 1177

Изпитвателен стенд за тестване на ударопоглъщащи настилки по методите, описани в БДС EN 1177 измерва, записва и показва ускорението и продължителността на удара. В резултат на това се определят:

 • HIC (Критерий за нараняване на главата) и
 • Височина на критично падане (Критична височина на падане).

Съгласно изискванията на Наредба № 1, синтетичните или на други видове продукти за ударопоглъщащи настилки трябва да са в съответствие с БДС EN 1177 "Ударопоглъщаща повърхност за площадки за игра. Изисквания за безопасност и методи за изпитване".

 

Изпитвателният стенд извършва всички изпитвания за определяне Критерия за нараняване на главата (HIC) и Височината на критично падане, заложени в БДС EN 1177

 

Стендът се състои от макет на глава с три-осов акселерометър (сензор за измерване на ускорението), водеща система и апаратура за измерване на удара. Измерванията се извършват със специален софтуер, който в края на тестването генерира готов доклад за цялата процедура за изпитване.

 

Основни характеристики и предимства:

 • Измервания в реално време и генериране на протокол / доклад от измерванията веднага след края на изпитанията
 • Мобилен – възможност за работа на открито и в лабораторни условия
 • Много точен три-осов сензор за определяне на ускорението
 • устройство за обработка на данните със собствено автономно електрозахранване
 • Специален софтуер
 • Вградени EN 1177 проверки

 

Приложения: детски площадки, ударопоглъщащи повърхности, ударопоглъщащи настилки, гумени плочки, пясък, чакъл, трева, тротоари.

 

Файлове

  © BioEviBul   
  « Назад